Algemene voorwaarden

1. Algemene Regels

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten werkzaamheden en/of inspanningsverrichtingen van Dansschool Backstage.
1.2 Dansschool Backstageis een eenmanszaak en is gevestigd op de Gaspeldoornlaan 21, 5552 GA te Valkenswaard en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 55628443. Dansschool Backstage wordt hierna ook aangeduid als “Backstage”.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van vennootschappen en/of ten behoeve van personen die voor Backstage werkzaam zijn en/of zijn geweest.
1.4 Backstage heeft het recht om zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool en lesgeef lokaties te weigeren en/of het lidmaatschap te beëindigen.
1.5 Bezoekers (leerlingen, gasten, ouders etc.) dienen zich gedurende hun
verblijf op locatie van de dansschool te houden aan de huisregels van Backstage en/of de regels van de beheerder/eigenaar van de betreffende locatie. De bezoekers dienen de aanwijzingen die gegeven worden door de dansschoolhouder of door de daartoe bevoegde persoon op te volgen(docent). Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.

2. Inschrijvingen
2.1 Het lidmaatschap bestaat voor onbepaalde tijd en gaat in als het contract wordt ondertekend.
2.2 Elke nieuwkomer heeft recht op een gratis proefles.
2.3 Elk nieuw lid vult een inschrijvingsformulier in. Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.4 Personen jonger dan 18 jaar dienen altijd toestemming te vragen aan hun ouders. Het inschrijfformulier moet dan ook ten alle tijden door de ouders worden ondertekend.
2.5 Bij de inschrijving verstrekt Backstage een machtiging voor het starten van een automatische incasso.
2.6 Bij inschrijving vóór de 15e van de maand wordt er een deelincasso
uitgevoerd.
2.7 De vakantiedata zullen altijd hetzelfde zijn als de schoolvakanties met uitzondering van de zomervakantie. De data zijn terug te vinden op de website www.dansschoolbackstage.nl.
2.8 Het is niet mogelijk om het lidmaatschap te onderbreken in verband met vakanties. Een abonnement opzeggen om soortgelijke redenen kan in bespreking met de eigenaar van Backstage.

3. Betalingen en contributie
3.1 Betaling van het contributiegeld en het eenmalige inschrijfgeld zal door Backstage omstreeks de 1e van de maand worden afgeschreven.
3.2 Contante betaling is mogelijk.
3.3 De kosten van het contributiegeld verschillen per lidmaatschap en kunnen worden gezien op de website op de pagina Lessen, onder het kopje Tarieven.
3.4 De vastgestelde contributiegelden per maand zijn een gemiddelde welke gebaseerd zijn op een compleet jaar.
3.5 Indien het betalingsgedrag van een lid naar oordeel van Backstage daartoe aanleiding geeft, is Backstage bevoegd de lid van verdere lessen uit te sluiten en hem/haar de toegang tot de dansschool te ontzeggen en is al hetgeen het lid aan Backstage uit welke hoofde ook verschuldigd is direct opeisbaar.

4. Aansprakelijkheid
4.1 Backstage is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van goederen. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. Backstage stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden.
4.2 Door het ondertekening van het contract/inschrijfformulier verklaart een lid dat hij/zij geen medische beperkingen heeft zoals hart, -long en vaatziektes. Is dit wel het geval dan moet dit worden vermeld op het inschrijfformulier en worden besproken met de directie van Backstage.
4.3 Backstage sluit elke aansprakelijkheid voor schade (c.q. lichamelijk letsel) van een bezoeker/lid of vanwege een bezoeker/lid aanwezige derde uit, tenzij de schade (c.q. lichamelijk letsel) is ontstaan door omstandigheden die op grond van dwingend recht voor zijn risico komen.
4.4 Backstage is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor blessures en/of letsels die tijdens, voor en na de lessen, shows en andere gerelateerde zaken kunnen worden opgelopen.
4.5 Indien Backstage om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding niet hoger zijn dan het bedrag dat maximaal in het onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Backstage wordt uitbetaald.
4.6 Backstage is nimmer gehouden enige schade anders dan zaak- of personen schade te vergoeden.
4.7 Eventuele blessures dienen voor de les bekend te worden gemaakt aan de docent.

5. Lidmaatschap
5.1 Het lidmaatschap bestaat voor onbepaalde tijd en gaat in op het moment dat het contract is ondertekend.
5.2 Deelname aan de danslessen, shows, wedstrijden etc. gebeurd op geheel vrijwillige basis.
5.3 Het met opzet beschadigen van de eigendommen van Backstage zal in rekening worden gebracht.
5.4 Kauwgum tijdens de les is vanwege veiligheidsvoorschriften niet toegestaan.
5.5 De danszaal dient betreden te worden met binnenschoeisel
5.6 Huisdieren zijn te allen tijden verboden.

6. Overmacht
6.1 In geval van overmacht is Backstage niet gehouden eventuele verplichtingen na te komen en worden deze voor de duur van de overmacht opgeschort.
6.2 Aanspraak op schadevergoeding is in het geval van overmacht geheel uitgesloten.

7. Beëindigen lidmaatschap
7.1 Bij het beëindigen van het lidmaatschap geldt er geen opzegtermijn.
7.2 Het beëindigen van het lidmaatschap dient per mail te geschiedden. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar info@dansschoolbackstage.nl.
7.3 Bij een opzegging op bijvoorbeeld de 4de dag van de maand wordt dezelfde maand ook geheel in rekening gebracht. Zorg er dus voor dat u voor de eerste van de maand opzegt.

8. Geldigheid recht
8.1 Op iedere overeenkomst met Backstage is Nederlands recht van toepassing.